โครงการร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายและบริษัทพาโนเทคเอ็มเอฟจีจำกัด