การเข้าเยี่ยมชมโรงงานโดยคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การให้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบริษัทพาโนเทคเอ็มเอฟจี จำกัดในการเปิดโรงงานเยี่ยมชมดูระบบผลิตภัณฑ์ของโรงงงาน เพื่อเป็นการนำเสนอระบบงานก่อสร้างรูปแบบใหม่บ้านประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม